වත්මන් නියඟ තත්වයන්

ක්ලික් කළ හැකි පළාත් / දිස්ත්‍රික් ඉතිහාසය


නියඟ සිතියම් (මාස 3 SPI) ශ්‍රී ලංකාව සඳහා

ප්‍රමිතිගත වර්ෂාපතන දර්ශකය (SPI)

+3 (අතිශයින් තෙත්)

+2 (ඉතා තෙත්)

+1 (තරමක් තෙත්)

0 (සාමාන්‍යයි)

-1 (තරමක් වියළි)

-2 (ඉතා වියළි)

-3  (අතිශයින් වියළි)

කාලගුණ නියාමනය

Nawalapitiya

03:43:25 pm

24°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 86 %
WIND
: 1.6km/h

Akurana

03:43:25 pm

26°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 72 %
WIND
: 11.6km/h

Colombo

03:43:25 pm

27°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 89 %
WIND
: 4.7km/h

Nachchaduwa

03:43:25 pm

31°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 62 %
WIND
: 12.8km/h

Digana

03:43:25 pm

27°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 76 %
WIND
: 0.7km/h

Aranayake

03:43:25 pm

25°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 78 %
WIND
: 0km/h