කාලගුණ නිරීක්ෂණය

කාලගුණ නිරීක්ෂණය

පහත දක්වා ඇති කවර ස්ථානයක් තෝරාගැනීමෙන් එම ස්ථානයේ කාලීන කාලගුණ සහ  දේශගුණික දත්ත බලා ගත හැක.