නියඟයේ ආර්ථික බලපෑම

නියඟයේ ආර්ථික බලපෑම


අඩු වගාව හේතුවෙන් සිදුවන ආහාර හිඟය තුළ නියඟය මගින් වී ඇති බලපෑම සොයාගත හැකිය. මෙය අඩු නිෂ්පාදනයකට හේතු විය හැකි අතර එය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට බලපායි. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය යනු වසරක් තුළ නිපදවන සියලුම අවසන් භාණ්ඩ හා සේවා වල මිනුමයි. ශ්‍රී ලංකාව මූලික වශයෙන් කෘෂිකර්මාන්තය මත ඉහළ යැපීමක් ඇති ආර්ථිකයක් වන අතර කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායිතාව සහ මද වර්ෂාව මගින් හෝ  නියඟ තත්වයේ ආපසු හැරවීම අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති බැවින් ඉහත සංඛ්‍යාලේඛන නොවැළැක්විය හැකි ලෙස අඩු වී ඇත. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ සාධක දෙක අතර ඇති සම්බන්ධතාවයයි. මෑත කාලයේ වඩාත්ම දුෂ්කරම වසර 2013 වේ. කෙසේ වෙතත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ පහත වැටීම, ඉදිරි වර්ෂ කිහිපය තුළ වර්ෂාපතන ඇස්තමේන්තු හා සසඳන විට ස්ථාවර මට්ටමක පවතී.

රූපය 11: කාර්තුමය වර්ෂාපතනය සහ නියත මිලකට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙහි   සිදුවන වර්ධනය% අතර සම්බන්ධතාවය