වත්මන් නියඟ තත්වයන්

ක්ලික් කළ හැකි පළාත් / දිස්ත්‍රික් ඉතිහාසය


නියඟ සිතියම් (මාස 3 SPI) ශ්‍රී ලංකාව සඳහා

ප්‍රමිතිගත වර්ෂාපතන දර්ශකය (SPI)

+3 (අතිශයින් තෙත්)

+2 (ඉතා තෙත්)

+1 (තරමක් තෙත්)

0 (සාමාන්‍යයි)

-1 (තරමක් වියළි)

-2 (ඉතා වියළි)

-3  (අතිශයින් වියළි)