තාපය

තාපය


විල් වැනි ජල පෘෂ්ඨයන්ගෙන් අධික ලෙස වාෂ්ප වීම සහ ශාක වලින් වාෂ්ප-පාරදෘශ්‍ය වීම ද නියඟය උග්‍ර කළ හැකිය. ලබා ගත හැකි වාෂ්පීකරණ දත්ත තත්‍ය වේලාවට තවමත් ප්‍රවේශ වී නොමැත. එබැවින් දැනට සුදුසු ප්‍රොක්සියක් සොයා ගැනීම සඳහා අපට විවිධ පියවරයන් ඉතිරිව ඇත. වෘක්ෂලතාදිය පිළිබඳ දුරස්ථ සංවේදී නිරීක්ෂණ හැකියාවක් ඇති අතර අපගේ නියඟ නිරීක්ෂකයා තුළ අපි ඉක්මනින් එවැනි ඇස්තමේන්තු ලබා දෙන්නෙමු. වාෂ්පීකරණයට බලපාන විචල්යයන් වන්නේ උෂ්ණත්වය, සුළඟ සහ සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවයයි – මෙම උෂ්ණත්වයේ ඉතා වැදගත් වේ. නියඟයක් ඇතිවීමට ශ්‍රී ලංකාවට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව පහත දැක්වේ.

This image has an empty alt attribute; its file name is Tempertaure-in-Sri-lanka-from-1970-2000-Average-20172018-and-2019-1024x665.jpg
රූපය 4: 1970-2000 සාමාන්‍ය, 2017,2018 සහ 2019 සිට ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්වය 

දේශගුණික විපර්යාස අධ්‍යයනයන්හිදී නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට වඩා උෂ්ණත්ව විෂමතා වැදගත් වේ. උෂ්ණත්ව විෂමතාවයක් යනු සාමාන්‍ය හෝ මූලික උෂ්ණත්වයේ වෙනසයි. මූලික උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් ගණනය කරනු ලබන්නේ අවුරුදු 30 ක් හෝ ඊට වැඩි උෂ්ණත්ව දත්ත සාමාන්‍යයෙනි. ධනාත්මක විෂමතාවයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නිරීක්ෂණය කරන ලද උෂ්ණත්වය මූලික රේඛාවට වඩා උණුසුම් වූ අතර ධණාත්මක විෂමතාවයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නිරීක්ෂණය කරන ලද උෂ්ණත්වය පාදකයට වඩා සිසිල් බවය

This image has an empty alt attribute; its file name is Monthly-Average-Temperatures-of-Sri-Lanka-for-the-First-6-Months-of-2019-1-1024x581.jpg
රූපය 5: 2019 පළමු මාස ​​6 සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය

රූප සටහන 2 හි දැක්වෙන්නේ 2019 පළමු මාස ​​හය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයයි. මාසික සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 14 සිට 32 දක්වා වෙනස් වන අතර උෂ්ණත්ව අගයන් පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව ඉහළ අගයක් ගනී. උෂ්ණත්වයේ කලාපීය විචලනය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා උෂ්ණත්ව විෂමතාවන්හි මාසික මාසික විචලනය රූප සටහන 3 හි දැක්වේ.

This image has an empty alt attribute; its file name is Monthly-Temperatures-Anomalies-of-Sri-Lanka-for-the-First-6-Months-of-2019-1024x584.jpg
රූපය 6: 2019 පළමු මාස ​​6 සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික උෂ්ණත්ව විෂමතා