சமகால வறட்சி நிலை

மாகாண / மாவட்ட நிலைகளை செயற்படுத்தி பார்க்க


இலங்கைக்கான வறட்சி வரைபடங்கள் (3 மாத SPI சுட்டி)

நியம மழைவீழ்ச்சி சுட்டி (SPI)

+3 (கடுமையான ஈரம்)

+2 (அதிக ஈரம்)

+1 (மிதமான ஈரம்)

0 (சாதாரணம்)

-1 (மிதமான வறட்சி)

-2 (அதிக  வறட்சி)

-3 (கடுமையான வறட்சி)