கருத்தியல் வரையறைகள்

வரையறைகள்

கருத்தியல் வரையறைகள்

கருத்தியல் வரையறைகள், பொதுவான சொற்களில் வடிவமைக்கப்பட்டவை, வறட்சி பற்றிய கருத்தை மக்கள் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன. உதாரணத்திற்கு:

வறட்சி என்பது மழைப்பொழிவின்மைய்யின் நீடித்த காலமாகும், இதன் விளைவாக பயிர்களுக்கு விரிவான சேதம் ஏற்படுகிறது, இதனால் விளைச்சல் இழக்கப்படுகிறது.

வறட்சி கொள்கையை நிறுவுவதில் கருத்தியல் வரையறைகளும் முக்கியமானதாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஆஸ்திரேலிய வறட்சி கொள்கை வறட்சி குறித்த அதன் வரையறையில் சாதாரண காலநிலை மாறுபாடு குறித்த புரிதலை உள்ளடக்குகிறது. வறட்சி நிலைமைகள் சாதாரண இடர் நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படக்கூடிய அளவிற்கு அப்பால் இருக்கும்போது, “விதிவிலக்கான வறட்சி சூழ்நிலைகளில்” மட்டுமே நாடு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. விதிவிலக்கான வறட்சியின் அறிவிப்புகள் அறிவியலால் இயக்கப்படும் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. முன்னதாக, கொள்கை நிலைப்பாட்டில் இருந்து வறட்சி குறைவாக வரையறுக்கப்பட்டு, விவசாயிகளால் நன்கு புரிந்து கொள்ளப்பட்டபோது, பகுதிப் பெய்வு காலநிலையில் ஆஸ்திரேலியவில் சில விவசாயிகள் ஒவ்வொரு சில வருடங்களுக்கும் வறட்சி உதவியைக் கோரினர்.