சமகால வறட்சி நிலை

மாகாண / மாவட்ட நிலைகளை செயற்படுத்தி பார்க்க


இலங்கைக்கான வறட்சி வரைபடங்கள் (3 மாத SPI சுட்டி)

நியம மழைவீழ்ச்சி சுட்டி (SPI)

+3 (கடுமையான ஈரம்)

+2 (அதிக ஈரம்)

+1 (மிதமான ஈரம்)

0 (சாதாரணம்)

-1 (மிதமான வறட்சி)

-2 (அதிக  வறட்சி)

-3 (கடுமையான வறட்சி)

வானிலை கண்காணிப்பு

Nawalapitiya

12:05:03 am

24°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 86 %
WIND
: 1.6km/h

Akurana

12:05:03 am

24°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 83 %
WIND
: 10.7km/h

Colombo

12:05:03 am

27°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 89 %
WIND
: 0km/h

Nachchaduwa

12:05:03 am

25°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 88 %
WIND
: 8.1km/h

Digana

12:05:03 am

27°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 76 %
WIND
: 0.7km/h

Aranayake

12:05:03 am

25°C


RAINFALL
: 0 mm/hr
HUMIDITY
: 78 %
WIND
: 0km/h